OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

배송전 취소/옵션 변경 안내

  • 2024-02-14
  • Hit : 116

주문 취소 

배송 전 주문 취소를 원하실 경우 마이페이지 주문내역 or 채널톡으로 접수 해주셔야 합니다. 다만, 오전 10시 접수건은 포장 과정일 수 있어 처리가 불가할 수 있습니다. 


옵션 변경

배송 전 색상 또는 사이즈 변경을 원하실 경우 주문내역을 통해 취소 접수 (교환 접수 X)를 진행하시어 요청사항에 원하시는 사항을 남겨주시거나채널톡으로 접수 해주셔야 합니다. 다만, 오전 10시 접수건은 포장 과정일 수 있어 처리가 불가할 수 있습니다. 

**네이버페이는 시스템상 처리가 불가합니다. 취소 후 재주문을 해주셔야 합니다.


댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE