OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers

레더 제품 주의사항

  • 2024-02-08
  • Hit : 67


- 일반적인 물, 약품 등을 사용한 세탁은 절대 불가합니다. 반드시 가죽 전문 업체를 통해 세탁하셔야 합니다.


- 천연 가죽 특성상 약간의 스크래치, 주름, 반점, 모공, 힘줄 등이 있을 수 있으며 각 개체의 차이가 있을 수 있습니다. 이는 천연 가죽의 자연스러운 특성입니다.


- 소재 특성상 지속적인 마찰과 관리법에 따라 색상이나 모양 등의 변형될 수 있으며, 청바지 등의 의류에 이염될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.


- 천연 가죽의 경우 표면이 건조하게 느껴질 경우 가죽 전용 클리너 케어를 권장 드립니다.


- 모든 클리너 제품은 오염 부위 사용 전 반드시 안쪽 가죽에 먼저 발라 변색이나 번짐 등의 부작용이 없는지 테스트해보신 후 사용하시기 바랍니다.


- 습기에 장시간 노출될 경우 제품이 변형되니, 온도와 습도가 낮고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시기 바랍니다.


- 가죽과 스웨이드 소재는 높은 온도와 습기에 매우 취약하므로 손상에 유의하시기 바랍니다.


- 공정 과정에서 약간의 흠집이나 주름, 본드 자국 등이 생길 수 있으며 사용하시는 모니터 해상도에 따른 색상과 질감 차이는 제품의 하자가 아닙니다.


- 사용 부주의로 인한 스크래치 및 구김, 이염 등은 교환 및 반품 사유에 해당하지 않습니다.


- 화장품, 향수 등의 기타 화학 제품과 습기와 접촉을 피해주십시오. 만약 닿을 경우 마른 수건으로 닦아주시기 바랍니다.악세서리 주의사항


- 도금 등의 공정 및 배송 과정에서 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다.


- 금속 장식은 염분과 수분, 에탄올, 기름, 직사광선에 취약하므로 유의해 주시기 바랍니다.


- 보관 시 반드시 물기를 제거한 후 마른 수건으로 부드럽게 닦으면 됩니다.댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE