OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

교환 및 반품 정책

  • 2021-09-06
  • Hit : 3787
교환/반품 안내


- 수령일로부터 7일 이내에 마이페이지 주문내역 or 채널톡으로 요청사항을 접수해주셔야 합니다.

(미접수 상품은 임의 반송처리 될 수 있습니다.)


- 택배 반품접수는 CJ대한통운 1588-1255 / www.cjlogistics.com 을 통하여 신청해주시면 됩니다.


- 보내주신 제품은 물류센터로 도착 후 검수하여 이상이 없을 경우 순차적으로 처리 되며 본 절차는 영업일 기준 2~4일 소요될 수 있습니다.


* 전체 반품

CJ대한통운 반품예약 이용 시 신용 발송 후 6,000원 부담

타택배 이용 시 선불 발송 후 3,000원 부담


* 부분 반품

CJ대한통운 반품예약 이용 시 신용 발송 후 3,000원 부담

타택배 이용 시 선불 발송 후 부담금액 없음


* 교환

CJ대한통운 반품예약 이용 시 신용 발송 후 6,000원 부담

타택배 이용 시 선불 발송 후 3,000원 부담


- 반품비는 기본적으로 환불 금액에서 차감처리 되며, 별도의 입금을 원하실 경우 아래 계좌로 입금해주시기 바랍니다.

(휴대폰결제는 시스템상 차감 환불이 불가합니다.)


입금계좌 : 신한 140-013-706480 (주)에스티엠컴퍼니

[반품 주소]

직접 발송시 : 경기도 군포시 당정로 69, 2층 스튜디오테이블(부메랑리턴)

CJ대한통운 반품접수시 : 인천 서구 백범로677번길 9 CBT팀 스튜디오테이블

연락처 : 0507-1361-3640


- 제품을 보내실 대는 수령한 상태 그대로 재포장하여 보내주시기 바랍니다.

(사은품 및 옷걸이를 동봉하지 않을 경우 처리가 불가합니다.)


- 타택배 이용시 반드시 선불 결제후 발송해주시기 바랍니다.


- 교환은 동일 상품 내 색상 및 사이즈 교환만 가능합니다.


- 모니터 해상도에 따른 색상 및 질감, 측정 위치에 따른 사이즈 편차, 작은 실밥, 초크 자국은 불량 사유가 아닙니다.


교환/반품이 불가한 경우

- 착용 및 세탁 부주의로 인한 스크래치와 손상, 구김, 가죽 이염


- 착용 흔적(수선, 세탁, 향수, 방향제, 화장품 자국, 반려동물의 털 등)과 훼손으로 제품의 재판매가 불가할 경우


- 주문 제작 및 핸드메이드 제품


고객센터

문의사항은 온라인스토어 하단의 채널톡(qo4e8.channel.io) 또는 카카오채널(@studiotalbe1)을 이용해주시기 바랍니다.

운영 시간 11:00 - 17:00

주말 및 공휴일 휴무

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE