OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers 10,000 KRW Coupons for Kakaotalk Subscribers
Back to List
Next
Prev
Back to List
Next
Prev
기본 정보
상품명 ANKLE SANDALS, DENIM
Price 275,000 KRW 재입고 알림 SMS
- 스트랩으로 러프한 스타일링이 가능하도록 연출한 샌들 부츠
- 유연한 스판 가죽과 데님 스웨이드 소재로 활용도를 높인 제품
- 밑창 쿠션, 안쪽 부분 밴딩으로 안정적이고 편안한 착용감

Restock

* 데님 가죽은 스웨이드 가죽 특성상 습기나 땀에 의한 이염 가능성, 다른 가죽과 의류에 이염주의하여 착용해 주세요. 이로 인한 교환, 환불은 불가 합니다.

*SIZE TIP*
A REGULAR SIZE
기장이 여유있게 제작된 정사이즈

- 입구 둘레 : 약 33CM
- 발볼 넓이 : 약 9CM
- 기장 (굽 제외) : 약 19CM
- 굽높이 : (앞)1CM (뒤)3CM


* 상품의 사이즈는 측정 방법과 위치에 따라 1-3cm 오차 범위가 생길 수 있습니다.

FABRIC
100% COW LEATHER
ENDOTHELIUM
100% SYNTHETIC LEATHER


* 디자인 특성상 제작 과정 중 신발 안쪽에(가죽세피 부분)에 표시된 이음새는 작업 공정상 부득이하게 생기는 표식으로 균일하지 않을 수 있으며, 이는 불량이 아님을 알려드립니다.


* NOTICE

-천연 가죽 특성상 약간의 스크래치, 튼 살, 주름, 반점, 모공, 힘줄 등이 있을 수 있으며 이는 불량이 아님을 알려드립니다.

-수제화 특성상 제작 과정 중 발생하는 약간의 흠집이나 주름, 눌림 현상, 본드, 볼펜 자국이 생길 수 있으니 구매 시 참고 부탁드립니다.

-리얼 가죽으로 제작된 쓰미 굽은 물에 취약하며, 시간이 흐를수록 변색되는 현상은 자연스러운 현상임을 알려드립니다.

-소량 재고로 품절 시 리오더 예정이 없는 상품입니다.

- 해상도에 따라 실제 상품과 색상이 다르게 보일 수 있습니다. 구매 전 디테일 색상을 반드시 참고 바랍니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
COLOR

SIZE

Amount
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
ANKLE SANDALS, DENIM 수량증가 수량감소 275000 (  8250)
Total: 0 (0개)

Related Products